SENIORAKADEMIET INDRE ØSTFOLD

Referat fra årsmøtet 28. februar 2022

  1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Tore Aschim ble valgt til møteleder, og Vidar Kjærheim ble valgt til referent.

________________________ og _____________________________ ble valgt til å underskrive protokollen.

 

  1.  Årsberetning for 2021

Tore Aschim leste årsberetningen om et noe amputert årsprogram som følge av koronarestriksjoner. Høstens møter ble avviklet etter planen, mens vårterminens møter måtte avlyses. Det siste er hovedårsaken til at alle som har betalt kontingent for 2021, slipper å betale ny kontingent for 2022.

 

Det framkom ingen merknader til den oppleste årsberetningen.

 

  1. Årsregnskap for 2021 og budsjett for 2022

Det kom ingen merknader til regnskap og budsjettforslag.

 

  1. Fastsetting av kontingent og inngangsbillett.

Styrets forslag: Kontingenten for 2023 fastsettes til kr. 350. Inngangsbilletten for ikkemedlemmer blir uendret kr. 100. For kaffe og noe å bite i i kafeen kr. 50.

 

  1. Forslag til årsmøtet

Ingen andre forslag er fremmet før årsmøtet.

 

  1. Valg

Valgkomiteens forslag til styre:

På valg i styret: Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas, Øystein Raustøl og Vidar Kjærheim

 

Ikke på valg i styret: Tore Aschim, Einar Bjorvand og Trond Egil Huseby

 

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer for to år:

Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas og Åse Koppang. Øystein Raustøl velges for ett år.

Disse ble valgt. Vidar Kjærheim hadde frasagt seg gjenvalg.

 

Valgkomiteens forslag til revisor:

Per Ola Halvorsen

Han ble valgt.

 

Valgkomite er Gøran Brattstrøm (på valg) og Harald Rømuld (ikke på valg)

 

Gøran Brattstrøm ble valgt

 

Vidar Kjærheim (referent)

 

_______________________________         ________________________________________