SENIORAKADEMIET INDRE ØSTFOLD

Referat fra utsatt årsmøte 27. september 2021

Årsmøtet ble avholdt i forlengelsen av medlemsmøtet denne dagen.

Sakliste:

  1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Tore Aschim ble valgt til møteleder, Vidar Kjærheim til referent og Kari Holm og Inger Sandsmark til å underskrive protokollen.

 

  1. Årsberetning.

Tore Aschim leste årsberetningen, som også ble utdelt på møtet. Det var ingen bemerkninger til årsberetningen, som derved var godkjent.

  • Øistein Hasselgård går ut av styret, og fikk sin velfortjente takk av formannen.

 

  1. Årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021.

Møteleder refererte hovedpunktene i årsregnskap og budsjettforslag. Ingen kommentarer. Regnskapet var revidert og funnet i orden.

 

  1. Fastsetting av kontingent og inngangsbillett.

Inngangsbillett for ikke-medlemmer vil bli uendret, kr. 100.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med mange avlyste møter i 2020 og 2021 foreslo styret at det ikke vil bli avkrevd ny kontingent for 2022. Dette ble også opplyst om på medlemsmøtet. Dette gjelder alle som har betalt kontingent for 2021. Nye medlemmer vil måtte betale kr. 300 for resten av 2021 og hele 2022. Styrets forslag til kontingent ble vedtatt uten innvendinger.

 

  1. Valg

På  valg i styret var Tore Aschim, Øistein Hasselgård og Unni Jakobsen

Ikke på valg: Vidar Kjærheim, Jorunn Lilleng, Øystein Raustøl og Liv Helene Røsaas.

 

Tore Aschim, Trond Egil Huseby og Einar Bjorvand ble valgt for nye to år.

 

Valg av revisor: Per Ola Halvorsen ble gjenvalgt

 

Valgkomiteens forslag til valgkomite:

På valg: Harald Rømuld.

Ikke på valg: Gøran Brattstrøm.

Harald Rømuld ble valgt for en ny toårsperiode.

 

Valget ble ledet av Gøran Brattstrøm. 

 

  1. Forslag til årsmøte

Ingen andre forslag var innkommet.

 

Vidar Kjærheim                                Kari Sand Holme             Inger Sandsmark