SENIORAKADEMIET INDRE ØSTFOLD

Referat fra årsmøtet 28. februar 2022

  1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Tore Aschim ble valgt til møteleder, og Vidar Kjærheim ble valgt til referent.

________________________ og _____________________________ ble valgt til å underskrive protokollen.

 

  1.  Årsberetning for 2021

Tore Aschim leste årsberetningen om et noe amputert årsprogram som følge av koronarestriksjoner. Høstens møter ble avviklet etter planen, mens vårterminens møter måtte avlyses. Det siste er hovedårsaken til at alle som har betalt kontingent for 2021, slipper å betale ny kontingent for 2022.

 

Det framkom ingen merknader til den oppleste årsberetningen.

 

  1. Årsregnskap for 2021 og budsjett for 2022

Det kom ingen merknader til regnskap og budsjettforslag.

 

  1. Fastsetting av kontingent og inngangsbillett.

Styrets forslag: Kontingenten for 2023 fastsettes til kr. 350. Inngangsbilletten for ikkemedlemmer blir uendret kr. 100. For kaffe og noe å bite i i kafeen kr. 50.

 

  1. Forslag til årsmøtet

Ingen andre forslag er fremmet før årsmøtet.

 

  1. Valg

Valgkomiteens forslag til styre:

På valg i styret: Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas, Øystein Raustøl og Vidar Kjærheim

 

Ikke på valg i styret: Tore Aschim, Einar Bjorvand og Trond Egil Huseby

 

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer for to år:

Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas og Åse Koppang. Øystein Raustøl velges for ett år.

Disse ble valgt. Vidar Kjærheim hadde frasagt seg gjenvalg.

 

Valgkomiteens forslag til revisor:

Per Ola Halvorsen

Han ble valgt.

 

Valgkomite er Gøran Brattstrøm (på valg) og Harald Rømuld (ikke på valg)

 

Gøran Brattstrøm ble valgt

 

Vidar Kjærheim (referent)

 

_______________________________         ________________________________________

 

 

SENIORAKADEMIET INDRE ØSTFOLD

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2021

           
           
 
 


Budsjett 2022

Medlemskontingent, netto

94500

15000

Billettsatg

3300

22000

Salg av mat og kaffe

4410

13000

Sum driftsinntekter

102210

50000

Husleie

17500

43000

Honorar/reise foredrag

15304

38000

Honorar og reise, styret

16260

22000

Administrasjon

14533

17000

Kjøp av mat og kaffe

7130

19000

Annonser

5601

9500

Bankgebyr

43,50

 

Gaver

1011

2500

Sum driftsutgiRer

77382,50

153000

Renteinntekter 2021

300,66

 

Resultat overskudd

25128,16

 

Egenkapital 01.01.2021

227119,74

 

Resultat overskudd

25128,16

 

Egenkapital pr. 31.12.2021

252247,90

 

Revidert, Asldm, januar 2022

Bilagskontro/' er foretatt bankkonti avstemt. Saldoen stemmer med bankens årsoppgave.

   Per Ola Halvorsen, revisor                                                    Øystein Raustøl, kasserer

 

 

Til årsmøtet i Seniorakademiet Indre Østfold 2022

Valgkomiteens forslag til styre:

På valg i styret:

Jorunn Lilleng Liv Helene Røsaas, Øystein Raustøl og Vidar Kjærheim.

Ikke på valg i styret:

Tore Aschim, Einar Bjorvand og Trond Egil Huseby.       

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer for 2 år:

Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas og Åse Koppang. Øystein Raustøl velges for ett år.

Valgkomiteens forslag til revisor:

 
   


Per Ola Halvorsen

Valgkomiteens forslag til valgkomite:

Gøran Brattstrøm Ikke på valg:

Harald Rømuld

Valgkomiteens forslag til medlem i komiteen:

Gøran Brattstrøm

Askim, 21. februar 2022

Gøran Brattstrøm                                     Harald Rømuld