Vedtekter for Seniorakademiet Indre Østfold

Sist revidert  27.januar 2014

§ 1.    Formål

          Seniorakademiet Indre Østfold skal være et forum for alle interesserte personer.

Det tilbys foredrag om ulike emner, deltakelse i teateropplevelser, turer til kunstgallerier m.v. og streiftog i bygdene våre.

Seniorakademiet skal være et forum for utveksling av kunnskaper og gi mulighet for menneskelig kontakt.

 

§ 2.    Organisering

          Seniorakademiet Indre Østfold er økonomisk og politisk uavhengig.

 

§ 3.    Medlemskap

          Alle interesserte kan bli medlem av Seniorakademiet.

 

§ 4.    Ledelse

          Seniorakademiet ledes av et styre på sju medlemmer.

            Styremedlemmene velges for to år av gangen.

            En leder velges blant styrets medlemmer for ett år av gangen.

            På årsmøtet er tre alternativt fire medlemmer fra styret på valg.

            Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede.

            Styret planlegger og gjennomfører foredragsrekke, utflukter m.m.

            Styret ønsker innspill fra medlemmene.

Styet kan engasjere ekstern sekretær og/eller kasserer.

§ 5.    Årsmøte

          Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.

          Innkallelse til årsmøte skal skje med tre ukes varsel.

Forslag til saker må fremmes skriftlig til styret senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

  1. 1.     Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen.
  2. 2.     Styrets beretning.
  3. 3.     Årsregnskap og budsjett.
  4. 4.     Fastsetting av kontingent.
  5. 5.     Valg av styre, revisor og valgkomité.
  6. 6.     Innkomne saker.

Alle valg og vedtak fattes med alminnelig flertall. Valg skal foretas skriftlig dersom dette forlanges. Stemmerett på årsmøtet har kun betalende medlemmer.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

 

§ 6.    Oppløsning

Forslag til oppløsning av Seniorakademiet må fremmes for årsmøtet av minst fem medlemmer og må være skriftlig.

Det skal være kommet til styret senest tre uker uker før årsmøtet.

Oppløsning kan vedtas med 2/3 flertall.

Seniorakademiets midler tilfaller Kreftforeningen ved oppløsning.

 

Del denne siden